บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

RG

บริการข้อมูล

พันธบัตรทาง
อินเทอร์เน็ต

บริการ

ยื่นคำขออนุญาต
e-Application

เข้าสู่ระบบ

บริการ

แจ้งความประสงค์เงิน
ลงทุนในต่างประเทศ

BIBOR

บริการ

ส่งข้อมูล
อัตราดอกเบี้ย

บริการ

ส่งข้อมูลเพื่อการ
กำกับตรวจสอบ

เข้าสู่ระบบ

บริการรับ-ส่งข้อมูล

DAP

(Data Acquisition and Publication)

เข้าสู่ระบบ

บริการ ยื่นคำขออนุญาต

ระบบคำขอมาตรการป้องปราม

เข้าสู่ระบบ

บริการ ยื่นคำขออนุญาต

ECARS-กม.ควบคุมฯ

เข้าสู่ระบบ

บริการ จัดการ

เรื่องร้องเรียน

เข้าสู่ระบบ

บริการ ยื่นคำขออนุญาต

ระบบควบคุมและตรวจสอบบุคคลผู้เข้าทำธุรกรรมเพื่อบริหารจัดการธนบัตร (BMSID)