เงื่อนไขการใช้ บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT SecureNET)

 1. เป็นการให้บริการแก่ผู้ใช้งานทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการจากธนาคารแห่งประเทศไทย รวมถึงข้อมูลและการให้บริการอื่น ๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคต
 2. การกระทำใด ๆ ที่กระทำผ่าน หรือการนำข้อมูลใด ๆ ที่ได้จาก โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะเกิดขึ้นโดยผู้ใช้บริการหรือบุคคลอื่นใด ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่า เป็นการกระทำที่ถูกต้องสมบูรณ์ของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้กระทำด้วยตนเอง
 3. ผู้ใช้บริการตกลงว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอกจากการเข้าใช้ ไม่ว่าโดยเหตุประการใด
 4. ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือระบบการติดต่อสื่อสารขัดข้องเป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถเข้าใช้ได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว เป็นข้อเรียกร้องค่าทดแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย
 5. ในกรณีที่เกิดความเสียหายใด ๆ แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเข้าใช้ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้บรรดาค่าทดแทนและหรือค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรืออาจเล็งเห็นได้ว่าอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแก่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยสิ้นเชิงและปราศจากเงื่อนไขอื่นใดทั้งสิ้น
 6. ธนาคารแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการและ/ หรือยกเลิกการให้แก่ผู้ใช้บริการเมื่อใดก็ได้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลให้กับผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
 7. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการเข้าใช้ ตามที่ได้กำหนดในเอกสารนี้รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นใดที่จะจัดให้มีขึ้นในภายหน้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าใช้
 8. ด้วยตนเองได้ โดยผ่านระบบในหน้าเว็บไซต์การให้ ตามกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการตามที่กำหนดไว้ในหน้าเว็บไซต์
 9. เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และให้ศาลไทย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้นี้
 10. ธนาคารแห่งประเทศไทยสงวนสิทธิไม่ส่งคืนเอกสารประกอบคำขอใช้บริการ และจะดำเนินการทำลายเอกสารดังกล่าวกรณีที่ผู้สมัครไม่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย
 11. ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ธนาคารแห่งประเทศไทยนำข้อมูลบัตรประชาชนมาใช้เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับการใช้

environment-test
<Title> ×

<content>